Chất hóa học mang cái tên dài nhất thế giới

Từ tiếng Anh dài nhất thế giới – Ngỡ ngàng bật ngửa

Từ tiếng Anh dài nhất đã khiến không ít người học ngoại ngữ cảm thấy sốc toàn tập khi lần đầu nhìn thấy. Thông thường, những từ vựng tiếng Anh chỉ có dung lượng tối đa khoảng 10 chữ cái. Thế nhưng vẫn tồn tại rất nhiều từ vựng lên đến hàng chục ký tự khi ghép lại. Vậy bạn có tin được không? Hãy cùng English Paris đọc ngay bài viết thú vị bên dưới để biết thêm thông tin nhé.

Đâu là từ tiếng Anh dài nhất thế giới

Các từ vựng tiếng Anh thì có lẽ đã chẳng còn gì xa lạ với mọi người nữa. Bởi trong thời buổi hiện tại thì bất cứ ai ít nhiều gì cũng đều biết đến các từ tiếng Anh. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ đến việc có những từ vựng dài đến hàng chục, hàng trăm ký tự chưa.

Nói đến thì có khi người ta còn nghĩ rằng chúng mình đang nói giỡn nhưng đó lại là sự thật. Theo Paris English được biết thì từ tiếng Anh dài nhất thế giới hiện nay có đến 1913 ký tự. Đó là tên của một chất hóa học enzim tổng hợp bao gồm 267 axit amin.

Tên viết tắt của từ này sẽ Methionylglutamiylarginyltyrosy…hreonylarginylserine. Nhiều người đã thực sự choáng váng khi nhìn thấy toàn bộ đầy đủ các ký chữ của từ này. Để mà đọc hết cái tên này thì chắc cũng mấy hết cả một buổi cũng nên.

Bạn nên đọc thêm :   Sử dụng từ vựng tiếng anh giao tiếp tại văn phòng đúng cách
Chất hóa học mang cái tên dài nhất thế giới
Chất hóa học mang cái tên dài nhất thế giới

Nếu chỉ từ viết tắt thì có lẽ bạn sẽ không hình dung được độ dài kinh khủng của từ vựng này thế nào. Nên đây sẽ là bản viết đầy đủ tên của loại enzim này:

Methionylglutaminylarginyltyrosy-Lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy-Lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla-Lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanylvalythre-Onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg-Lutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucy-laspartylthreonylleucylisoleucylglutamy-lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg-Lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse-Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp-Rolylthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylal-Anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany-Lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy-Lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy-lalanylleuoylisoleucylarginylglutaminy-llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly-lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany-Lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy-Llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany-Lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva-Lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny-Laspartylvalylprolylvalylglutaminylglutamylsery-Lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany-Lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany-Lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleucy-Lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalany-Laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy-glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy-larginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucyl-leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony-Lglycylalanylglutamylasparainylarginylalany-Lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy-lleucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamy-ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro-lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy-Lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy-Lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany-Lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery-Lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoieucy-Lisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-Lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl-Leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl-Calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt-Hreonylarginylserine

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng các chữ cái

Danh sách những từ dài nhất trong tiếng Anh luôn là thứ khiến người ta há hốc mỗi khi nhắc đến. Hãy cùng theo chân Paris English để xem đâu là từ vựng dài nhất bắt đầu bằng từng chữ cái nhé.

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ g

Từ vựng bắt đầu bằng ký tự “g” dài nhất trong tiếng Anh hiện tại là gastrointestinal. Tính tổng hết số ký tự của từ vựng này là 16 chữ. Ý nghĩa của gastrointestinal khi được dịch có thể ra là thuộc về đường tiêu hóa.

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ t

Với 25 ký tự, từ vựng tiếng anh dài nhất bắt đầu bằng chữ “t” là tên của một căn bệnh khá phổ biến. Viết đầy đủ của từ này sẽ là thyroparathyroidectomized. Đây là tên khoa học của căn bệnh suy tuyến giáp mà chúng ta thường được nghe đến.

Bệnh suy tuyến giáp với cái tên dài đến ngỡ ngàng
Bệnh suy tuyến giáp với cái tên dài đến ngỡ ngàng

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ n

Nonrepresentational được xác định là từ ngữ có độ dài nhất bắt đầu bằng chữ “n” trong tiếng Anh hiện tại. Từ này bao gồm tổng cộng 19 ký tự ghép lại và được định nghĩa là “không đại diện”. Nó thường được dùng với ý nghĩa phi đại diện khi nói về các tác phẩm nghệ thuật.

Bạn nên đọc thêm :   Học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày sao cho hiệu quả

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ r

Một từ tiếng vựng Anh nữa cũng khiến khá nhiều người đều phải bất ngờ khi đọc đến là radioimmunoelectrophoresis. Từ này có độ dài lên đến 26 chữ cái và có thể được hiểu là “miễn dịch phóng xạ”.

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ y

Tính đến thời điểm hiện tại thì từ ngữ bắt đầu bằng ký tự “y” dài nhất gồm có 10 ký tự. Đó là từ yellowlegs được dùng làm tên cho một loài chim biển thuộc họ chim Scolopacidae.

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ e

Từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ “e” dài nhất thế giới hiện tại được biết đến là ethylenediaminetetraacetate. Từ này có độ dài lên đến 27 ký tự đơn ghép lại. Theo chúng mình được biết thì đây là tên của một hợp chất hóa học thường được viết tắt là EDTA.

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ s

Lần này, từ ngữ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ “s” là từ được dùng trong 1 một vở nhạc kịch. Từ vựng dài 34 chữ cái như sau cụ thể là Supercalifragilisticexpialidocious. Từ này được đặt bởi Richard và có nghĩa là “hãy nói một cái gì đó khi bạn chẳng có gì để nói”.

Từ tiếng Anh dài nhất bắt đầu bằng chữ a

Bắt đầu bằng ký tự “a” với tổng cộng 52 chữ cái là tên được đặt của tu viện Bath. Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic là cách viết đầy đủ của từ này. Cái tên này được đặt bởi tiến sĩ Edward Strother nhằm diễn tả khu suối khoáng ở Bath.

Bạn nên đọc thêm :   Từ vựng Tiếng Anh chủ đề giáng sinh
Hình ảnh tu viện Bath - Từ tiếng anh dài nhất
Hình ảnh tu viện Bath – Từ tiếng anh dài nhất

Theo chúng mình được biết thì từ này được hiểu là “không mặn, giàu canxi, sáp, có chứa nhôm, đồng, và cay độc”. Cái tên này được đặt cho tu viện Bath đặt tại nước Anh kế sống Avon.

Trên đây chỉ là một số những từ đại diện với mỗi chữ cái bắt đầu mà thôi. Chứ nếu thực sự liệu kê hết top những từ vựng tiếng Anh siêu dài thì bạn sẽ sửng sốt cho mà. Bởi theo như từ điển Oxford thì có đến cả chục từ có độ dài từ 20 đến tận cả ngàn ký tự.

Lời kết

Những thông tin về từ tiếng Anh dài nhất thế giới quả thật rất thú vị đúng không nào. Bất kỳ ai khi biết đến những từ vựng này chắc chắn cũng phải há hốc kinh ngạc. Nếu bạn muốn biết thêm những điều thú vị về tiếng Anh thì hãy nhanh tay ấn nút theo dõi Paris English nhé.

Tìm hiểu thêm: phát âm s es

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *